Reference

Články

Blog

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Vít Žbánek, IČO 04968174 se sídlem Podjavorinské 1603/10, 149 00, Praha, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Podjavorinské 1603/10, Praha, 149 00 email: info@sdeko.cz  telefon: +420 721 302 439
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat. Správce nezpracovává citlivé osobní údaje.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Objednávku lze učinit pomocí registrace či bez registrovaného účtu. Registrovaný účet Vám  umožní jednodušeji objednávat (nemusíte pokaždé vyplňovat osobní údaje), kontrolovat Vaše objednávky a měnit zadané údaje. Registraci lze kdykoliv zrušit s tím, že osobní údaje mohou být poté ještě zpracovávány zejména pro účely vyřízení objednávky a plnění právních povinností na základě smlouvy či právních předpisů či zasílání obchodních sdělení.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, obchodní firma, IČO, DIČ) a kontaktní údaje (adresa bydliště/sídla, adresa pro doručení, telefonní číslo, emailová adresa) a ostatní údaje nezbytné pro plnění smlouvy (např. údaje o objednaném zboží, údaje o reklamaci apod.).
 3. Správce pomocí třetích stran může zpracovávat další Vaše osobní údaje, které shromažďuje pomocí tzv. cookies, což jsou malé soubory, které se uloží do Vašeho počítače po návštěvě webových stránek. Pomocí takových údajů Vás však správce nemůže identifikovat. Se zpracováním takových údajů správci pomáhají externí poskytovatelé analytických a reklamních systémů (Facebook, Google Analytics, Goodle AdWords, Sklik od Seznam.cz). Na jejich základě může docházet k profilování (návštěvníky webových stránek lze rozdělit do určitých segmentů podle jejich zájmů o určité zboží či služby). Více informací o cookies a jejich nastavení se dozvíte ZDE.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem (titulem) zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • plnění právních povinností správce (zejména dle daňových a účetních předpisů),
 • oprávněný zájem:
  • u zákazníků, kteří provedli objednávku zboží v e-shopu v rámci přímého marketingu pro účely zasílání obchodních sdělení (včetně dotazníků Heureka.cz) a newsletterů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
  • v souvislostí s provozováním webových stránek, analýzou jejich funkčnosti a návštěvnosti a případně personalizací reklamy,
  • v případě vymáhání a obhajoby práv správce dle uzavřené smlouvy,
 • Váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a newsletterů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v případě, že nedošlo k objednávce zboží (viz dále).     

       2.  Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní adresa, telefonní číslo, email), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • vedení registrovaného účtu,
 • plnění právních povinností správce z hlediska daňových a účetních právních předpisů,
 • vymáhání pohledávek a hájení právních zájmů správce,
 • v souvislosti s provozem cookies na webových stránkách také zajištění funkčnosti stránek, analýza jejich návštěvnosti pro účely zlepšení služeb a personalizace a zacílení reklamy,
 • zjišťování spokojenosti s nákupem (dotazníky Heureka.cz),
 • zasílání obchodních sdělení správcem (včetně zaslání dotazníku v rámci Heureka.cz – viz níže) a činění dalších marketingových aktivit.

       3.  Heureka.cz

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme také prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 1. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Pokud jste si na www.sdeko.cz ještě neobjednali, ale udělili jste nám souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Váš email, je správce oprávněn Vám tato obchodní sdělení, např. informace o nových produktech, slevách a akcích, na uvedený email zasílat.

Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv a bez jakýchkoliv sankcí odvolat, a to kliknutím na příslušný odkaz v emailu s obchodním sdělením nebo přímým kontaktováním správce. Souhlas udělujete na dobu maximálně 5 let.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky a dále pak k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (např. reklamace), nejdéle do doby uplynutí promlčecí doby 3 let od ukončení smluvního vztahu.
 • dále po dobu nutnou ke splnění právních povinností na úseku daní a účetnictví, tj. až po dobu 10 let.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, nejdéle však 5 let.
 • u osobních údajích zpracovávaných pomocí cookies viz ZDE.      

     2.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je správce povinen osobní údaje vymazat či jinak zlikvidovat. V případě, že uplyne doba pro ukončení zpracování na základě určitého titulu (např. uplynutí promlčení doby 3 let), může pak správce zpracovávat osobní údaje na základě jiného titulu, pokud u něj ještě neuplynula stanovená doba (např. je povinen uchovat daňový doklad po dobu 10 let).

 

V.

Příjemci/zpracovatelé osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Zpracovateli osobních údajů jsou:
 • osoby zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (např. poskytovatel cloudových, webhostingových, mailingových služeb), 
 • Heureka.cz (zasílání dotazníků spokojenosti),
 • osoby zajišťující marketingové služby a
 • v rámci cookies poskytovatelé reklamních a analytických systémů Facebook Ireland Limited, Google Ireland Limited, Seznam.cz, a.s. – viz informace o cookies ZDE),
 • Osoby zajišťující vedení účetnictví.

      2. Dalšími příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • podílející se na základě smlouvy na dodání zboží (např. Česká pošta, PPL, Zásilkovna) / realizaci plateb (bankovní instituce),
 • Facebook Ireland Limited – pokud navštívíte naši fanouškovskou stránku na této sociální síti, výslovně upozorňujeme, že Facebook při návštěvě takové webové stránky (bez ohledu, zda jste registrováni na této sociální síti jako její uživatelé), může uložit do Vašeho počítače cookies, na základě kterých může jako samostatný správce zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména pro analytické a reklamní účely – více informací zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Částečně nám výsledky takového zpracování může poskytovat,
 • právní a daňoví poradci.

    3. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)., a to poskytovatelům cloudových služeb.  Osobní údaje získané prostřednictvím cookies jsou zpracovávány v rámci EU, jako např. poskytovateli reklamních a analytických systémů (Facebook Ireland Limited, Google Ireland Ltd.).

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na informaci o osobních údajích námi zpracovávaných a přístup k nim dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR (v případě zpracování osobních údajů pro účely tzv. přímého marketingu a v případě profilování, které může být prováděno v rámci personalizace reklamy) a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR (v případě, že to bude technicky možné, přeneseme Vaše osobní údaje k jinému správci).
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.    

      2.  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

  VII.
  Podmínky zabezpečení osobních údajů 
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, které jsou vázány mlčenlivostí.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Před odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře/potvrzením registrace potvrzujete zaškrtnutím příslušného políčka , že jste se seznámil/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů vždy zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Poslední aktualizace těchto podmínek o zpracování osobních údajů proběhla dne 29.10.2018.

 

 

 

 

 

 [l1]Prosím o kontrolu

 

 [l2]Nechala jsem, když si budete nechávat dávat souhlasy na veletrhu, ale je upraveno. Zatím tedy nebude fungovat technicky přes eshop, ale odděleně na koleně (doporučuji tomu dát co nejdřív technickou formu zpracování, existují na to emailingové firmy (doporučuji spíše české).

 

 [l3]Toto zajišťuje také shoptet ne? Pokud ano, musí znít: osoby zajišťující služby provozování e-shopu včetně sloudových, webhostingových a mailingových služeb (vše přes Shoptet s.r.o.)

 

 [l4]Skutečně jsou předávány, doporučuju ověřit u Shoptetu, kam to dávají)

 

 [l5]Prosím upravte u objednávky a u registrace. Žádný souhlas!!