Reference

Články

Blog

Výběr bezpečného osvětlení a jeho důležitost…

Z mnoha průzkumů vyplývá, že dnešní pracovně aktivní, moderně žijící člověk tráví až 90 % svého času v budovách (tj. v kanceláři, ve školách, v domácnosti, na úřadech, v obchodních centrech aj.) s umělými světelnými zdroji. O to důležitější je tedy zajímat se o to, zda dodavatelé svítidel, které si my sami vybíráme, splňovaly bezpečnostní standardy a aby osvětlení, které používáme v domácnostech bylo skutečně kvalitní.


Máte-li smůlu a trávíte-li větší množství času v prostorech, kde jsou instalována svítidla nebo zdroje osvětlení, které nesplňují
bezpečnostní standardy, můžete se v dlouhodobém hledisku potýkat s negativními vedlejšími účinky, které mohou mít za následky poškození očí UV a UVA zářením, IR (infračerveným zářením) poškození očí působením modrých složek světelného záření nebo tepelné poškození kůže či sítnice. Pohled na výše uvedená rizika by nás měly vést k tomu, abychom si světelné vybavení vybírali od spolehlivého dodavatele nebo výrobce.

 

Na naše produkty disponujeme certifikáty CE a RoHS.

Co znamená označení CE
Svítidla na nízké napětí může být oprávněně uvedeno na trh pouze tehdy, splňuje-li technické a bezpečnostní požadavky příslušných harmonizovaných norem a v případě splnění bezpečnostních požadavků je označen mezinárodní značkou shody CE – „Conformity declaration“. ES/EU prohlášení o shodě si výrobce nebo dovozce vypracovává sám, popř. si ho smluvně nechá vypracovat jinou osobou ve smyslu požadavků příslušného NV (nařízení vlády). Podpisem oprávněné osoby za výrobce nebo dovozce nabývá právního významu a nese za něj plnou odpovědnost.

 

Jak poznat CE výrobek?
Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a že splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí)  z příslušné směrnice. Nejčastějším typem technické specifikace, tj. dokumentu, na základě kterého může být posouzení provedeno, je evropská harmonizovaná norma.


ce certifikát 


 
Co znamená označení RoHS
Dále někteří výrobci uplatňují direktivu RoHS neboli „Restriction of Hazardous Substances“ (direktiva 2002/95/EC). Dle této směrnice všechny nové elektrické nebo elektronické součástky prodávané v EU nesmějí obsahovat některé škodlivé látky jako jsou šestimocný chrom, rtuť, olovo, kadmium a zpožďovače hoření jako polybromované bifenyly a polybromované difenylethery (kromě vyjímek, jako např. použití olova ve slitinách s  ocelí, hliníkem a mědí v některých pájedlech apod.)

 

Jak poznat RoHS výrobek?

Možností je zde více, ale žádný standard. Protože neexistuje žádné oficiální logo, používá si každý výrobce vlastní. Kombinují se zde textové informace typu RoHS, Directive RoHS, RoHS Compliant, RoHS Directive, EU 2002/95/EC, Green-PCs atd.

U našich produktů používáme označení

 

RoHS certifikát